Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim (ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel: 15 8725 450, fax: 15 8720 559, email: sekretariat@powiatjanowski.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wiechnik, e-mail: awiechnik@powiatjanowski.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 15 8725 460. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Janowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi pochylnia dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do siedziby Starostwa pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępny jest przestronny hol na parterze. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku siedziby Starostwa zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@powiatjanowski.pl, faks: 15 87 20 559. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM,SJM,SKOGN znajduje się na stronie BIP. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

10. Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wiechnik, adres poczty elektronicznej: awiechnik@powiatjanowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 87 25 460. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.